Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten, gesloten met StelLika V.O.F. zijn algemene voorwaarden van toepassing.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1          Definitie

1.1          StelLika V.O.F.: StelLika V.O.F., gehuisvestigd aan Generaal Wicherslaan 36, 5623 GS Eindhoven ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder KvK nummer 87365456.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie StelLika V.O.F. in onderhandeling is over een opdracht, een overeenkomst aangaat en/of is aangegaan.

1.2          Kandidaat: iedere persoon die zich inschrijft en/of solliciteert bij StelLika V.O.F. en/of contracteert met StelLika V.O.F. met als doel bemiddeld te worden.

Bemiddeling: het inlenen van een Kandidaat van StelLika V.O.F. door de Opdrachtgever tegen van tevoren overeengekomen voorwaarden.

1.3          Overeenkomst: het aangaan van een verbintenis door zowel StelLika V.O.F. als Opdrachtgever jegens elkaar, ter verkrijging van de in de overeenkomst afgesproken dienstverlening.

Opdracht: de door StelLika V.O.F. op basis van de overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, respectievelijk te verlenen diensten, respectievelijk te leveren goederen.

2          Toepasbaarheid

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door StelLika V.O.F. gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, alle overeenkomsten die door StelLika V.O.F. zijn en/of zullen worden gesloten, daaronder begrepen vervolgopdrachten of aanvullende of gewijzigde opdrachten die worden gegeven aan StelLika V.O.F..

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met StelLika V.O.F., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.2          De toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden van Opdrachtgever(s) wordt uitgesloten.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bepalingen gelden slechts indien deze vooraf schriftelijk met StelLika V.O.F. zijn overeengekomen.

2.3          De schriftelijk overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen als bedoeld in lid 3 van dit artikel worden geacht slechts voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben, te zijn overeengekomen. Voor iedere nieuwe of opvolgende overeenkomst dient afwijking van deze algemene voorwaarden opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.

Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden door een uitspraak van de rechter of een administratief orgaan, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, voor zover bedoelde uitspraak dit toelaat, volledig van toepassing.

3          Offertes en opdrachten

3.1          Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en StelLika V.O.F. komen tot stand doordat Opdrachtgever een door StelLika V.O.F. uitgebrachte offerte of een op andere wijze gedaan aanbod accepteert.

Evenwel kan Opdrachtgever aan een overeenkomst met StelLika V.O.F. geen rechten ontlenen, alvorens zij een schriftelijke overeenkomst met StelLika V.O.F. heeft ondertekend.

3.2          Tenzij in de offerte anders wordt vermeld, zijn offertes van StelLika V.O.F. steeds geldig gedurende 14 dagen na hun dagtekening.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van de in de offerte opgenomen aanbod is StelLika V.O.F. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij StelLika V.O.F. anders aangeeft.

3.3          Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4          Uitvoering van de overeenkomst

4.1          De StelLika V.O.F. heeft een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat de StelLika V.O.F. zich zal inspannen het door de Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, docht garandeert niet dat dit resultaat zal worden bereikt.

De StelLika V.O.F. houdt de Opdrachtgever op de hoogte van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en legt verantwoording af over de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft gekweten.

4.2          Opdrachtgever zal StelLika V.O.F., al dan niet op verzoek van StelLika V.O.F., in verband met de uitvoering van de opdracht alle noodzakelijke gegevens en bescheiden ter beschikking stellen.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en betrouwbaarheid van alle aan StelLika V.O.F. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Dit geldt tevens indien deze gegevens en bescheiden van derden afkomstig zijn. StelLika V.O.F. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens.

4.3          Opdrachtgever is gehouden om StelLika V.O.F. onverwijld te informeren met betrekking tot feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

5          Tussentijdse wijziging van de overeenkomst

5.1          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een goede uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal StelLika V.O.F. de Opdrachtgever hier van tevoren over inlichten.

5.2          Indien een vast honorarium is overeengekomen zal StelLika V.O.F. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6          Inschakeling derden

6.1          Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft StelLika V.O.F. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

StelLika V.O.F. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkomingen van deze derden.

6.2          Opdrachtgever is zelf gehouden om de kosten van deze derden te vergoeden. Voor zover mogelijk zal StelLika V.O.F. ervoor zorgen dat de facturen van deze derden rechtstreeks aan Opdrachtgever worden verzonden.

Indien door StelLika V.O.F. of door StelLika V.O.F. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7          Termijnen voor nakoming

7.1          Overeengekomen termijnen voor het verrichten van diensten, alsmede voor levering van zaken en goederen zijn nimmer fataal. Indien StelLika V.O.F. niet binnen de afgesproken termijn de desbetreffende diensten verricht of producten (af)levert, is zij niet reeds door dat feit in verzuim. Er is sprake van verzuim als Opdrachtgever StelLika V.O.F. per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld met inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen.

8          Tarieven

8.1          Voor de door de StelLika V.O.F. verrichte werkzaamheden is de Opdrachtgever de afgesproken uurloon / pakketprijs verschuldigd, vermeerderd met kosten die de StelLika V.O.F. ten behoeve van de opdracht maakt en omzetbelasting.

StelLika V.O.F. zal Opdrachtgever een tarief in rekening brengen, gebaseerd op uurloon of een vast bedrag voor de te verrichten diensten. Dit zal schriftelijk worden vastgelegd. StelLika V.O.F. is evenwel gerechtigd om, na schriftelijke aankondiging aan Opdrachtgever, haar tarieven aan te passen. Naast het overeengekomen tarief komen ook de kosten, die StelLika V.O.F. voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

8.2          Tenzij anders is overeengekomen, zijn de geldende tarieven van StelLika V.O.F. altijd exclusief omzetbelasting(BTW).

StelLika V.O.F. is altijd gerechtigd om de termijn waarbinnen en de lengte van de periode waarover zij haar werkzaamheden in rekening brengt, aan te passen. Voorts is StelLika V.O.F. gerechtigd om een voorschot aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Dit voorschot dient als depot ter nadere verrekening met hetgeen uiteindelijk door Opdrachtgever aan StelLika V.O.F. verschuldigd is. Indien de omvang van de werkzaamheden van StelLika V.O.F. daartoe aanleiding geeft, is StelLika V.O.F. gerechtigd aan Opdrachtgever een aanvullend voorschot in rekening te brengen.

8.3          Uren of dagen waarop geen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd als gevolg van oorzaken welke gelegen zijn in de organisatie van Opdrachtgever of anderszins toe te rekenen zijn aan Opdrachtgever, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht als waren het gewerkte uren.

Indien de tarifering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van Opdrachtgever, heeft StelLika V.O.F. na een opgave van Opdrachtgever het recht de administratie van Opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de opgave van Opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van Opdrachtgever komen, zonder dat StelLika V.O.F. enig recht verliest.

9          Betalingen

9.1          Gewoonlijk wordt maandelijks, achteraf, een factuur verzonden met daarin opgegeven de gewerkte tijd en/of geleverde diensten en het verschuldigd bedrag. De factuur zal steeds vergezeld gaan van een gespecificeerde opgave van gemaakte uren en geleverde diensten.

Daarnaast wordt ook gewerkt met voorschotfacturen, tussentijdse facturen en een eindfactuur. Facturatie geschiedt in dit geval meteen na het tekenen van de overeenkomst. Het staat de StelLika V.O.F. vrij om met de werkzaamheden geen aanvang te maken of de werkzaamheden te beperken, indien en zolang een factuur niet is betaald.

9.2          Betaling door Opdrachtgever dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Iedere mogelijkheid voor Opdrachtgever om aan StelLika V.O.F. verschuldigde factuurbedragen te verrekenen met vorderingen die zij meent op StelLika V.O.F. te hebben, wordt door partijen uitgesloten. Zo ook wordt het recht van Opdrachtgever om de betaling van enig bedrag dat zij aan StelLika V.O.F. verschuldigd is op te schorten, uitgesloten.

9.3          Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever aan StelLika V.O.F. een contractuele rente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd over alle achterstallige bedragen, met een minimum van EUR 250 (tweehonderdvijftigeuro).

Indien Opdrachtgever ondanks herhaalde aanmaningen in gebreke blijft met enige betaling en StelLika V.O.F. om die reden de vordering ter incasso uit handen moet geven, is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van de achterstallige bedragen verschuldigd.

9.4          Indien Opdrachtgever nadat zij in verzuim gekomen is enige betaling aan StelLika V.O.F. verricht, wordt deze eerst in mindering gebracht op eventueel verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, voorts op de aan Opdrachtgever verschuldigde contractuele rente en ten slotte op de verschuldigde hoofdsom.

Indien Opdrachtgever langer dan 1 maand in verzuim is met de betaling van openstaande facturen, is StelLika V.O.F. gerechtigd alle werkzaamheden die zij en zijn gelieerde ondernemingen ten behoeve van Opdrachtgever verrichten, op te schorten.

10     Reclames

10.1       Reclames met betrekking tot de door StelLika V.O.F. verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk aan StelLika V.O.F. kenbaar te worden gemaakt binnen 8 dagen na de verrichte werkzaamheden, na de verzenddatum van de factuur, stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. Na deze termijn wordt Opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd.

Reclames als bedoeld in het eerste lid schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

10.2       In geval van een terecht uitgebrachte reclame (zulks naar het oordeel van StelLika V.O.F.) heeftStelLika V.O.F. de keuze tussenaanpassing van de in rekening gebrachte facturen, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de reeds betaalde facturen.

11     Opzegging en beëindiging

11.1       De StelLika V.O.F. is gerechtigd de opdracht te beëindigen, indien aan een herhaald verzoek tot betaling geen gevolg is gegevens, dan wel indien zich omstandigheden voordoen, waardoor van hem in redelijkheid niet na worden verwacht dat de werkzaamheden worden voortgezet. Onder anderen:

Beide partijen zijn gerechtigd om de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te zeggen indien Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, dan wel indien Opdrachtgever zijn onderneming heeft gestaakt. In dit geval vindt afrekening plaats op basis van de stand van de opdracht en de gemaakte kosten. StelLika V.O.F. zal wegens deze opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11.2       Ten gevolge van de opzegging wordt de vordering van StelLika V.O.F. op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor de door StelLika V.O.F. geleden schade, onder meer bestaande uit gederfde omzet over de resterende looptijd van de overeenkomst.

Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen terwijl dit niet is overeengekomen of Opdrachtgever verlangt dat StelLika V.O.F. haar dienstverlening opschort, vanwege factoren die geen verband houden met de aard van de prestatie van StelLika V.O.F., is Opdrachtgever aan StelLika V.O.F. een vergoeding verschuldigd welke onder meer kan bestaan uit een vergoeding voor de gederfde omzet van StelLika V.O.F. over de resterende looptijd van de overeenkomst. StelLika V.O.F. behoudt zich voorts het recht voor om in dit geval vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade te vorderen.

12     Overmacht

12.1       Onverminderd artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid die de nakoming van de verbintenis verhindert en die redelijkerwijs niet aan StelLika V.O.F. kan worden toegerekend.

StelLika V.O.F. die verwacht dat zij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze verwachting onverwijld schriftelijk aan Opdrachtgever.

12.2       Indien StelLika V.O.F. door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, kan zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.3       Indien StelLika V.O.F. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

13     Eigendomsvoorbehoud

13.1       StelLika V.O.F. behoudt zich de eigendom voor van alle zaken die zij in het kader van een overeenkomst met Opdrachtgever aan laatstgenoemde levert, totdat Opdrachtgever aan al haar financiële verplichtingen ten opzichte van StelLika V.O.F. uit de desbetreffende overeenkomst en uit eerdere en latere overeenkomsten met StelLika V.O.F. volledig heeft voldaan. Evenzo blijft StelLika V.O.F. rechthebbende met betrekking tot alle immateriële goederen die zij in het kader van enige overeenkomst aan Opdrachtgever dient over te dragen, zolang Opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst en eerdere en latere overeenkomsten met StelLika V.O.F. heeft voldaan.

Opdrachtgever is gehouden om, indien zij op enig moment jegens StelLika V.O.F. tekort schiet in de nakoming van enige verplichting uit enige overeenkomst met Opdrachtgever, alle zaken en immateriële goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van StelLika V.O.F. rust, aan StelLika V.O.F. ter beschikking te stellen. Opdrachtgever machtigt StelLika V.O.F. reeds nu voor alsdan om de bedrijfsruimten en –terreinen van Opdrachtgever te betreden, teneinde zaken en immateriële goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van StelLika V.O.F. rust weg te (doen) voeren.

14     Rechten van intellectueel eigendomenandere eigendomsrechten

14.1       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen aan StelLika V.O.F. toe alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het merkenrecht, het tekening- of modelrecht, het auteursrecht en het portretrecht, ongeacht eventuele herzieningswerkzaamheden op instructie van opdrachtgever. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is daartoe uitsluitend StelLika V.O.F. bevoegd.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven alle in het kader van de opdracht door StelLika V.O.F. tot stand gebrachte c.q. verstrekt stukken, zoals rapporten, adviezen, documentatie, opdrachten, oefeningen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., eigendom van StelLika V.O.F. en zijn uitsluitend bestemd om binnen de eigen organisatie te worden gebruikt door de Opdrachtgever en deelnemer en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming van StelLika V.O.F. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis aan derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

14.2       StelLika V.O.F. behoudt zich het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover zij daarmee de oorspronkelijke Opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de StelLika V.O.F. te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de StelLika V.O.F. openbaar te maken of te verveelvoudigen.

14.3       Tenzij anders overeengekomen, blijft hetgeen dat in het kader van de opdracht door de StelLika V.O.F. tot stand is gebracht (zoals de ideeën, de documenten, de modellen, de prototypes en de ontwerpen) eigendom van StelLika V.O.F., ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Op verzoek van StelLika V.O.F. verleent Opdrachtgever aan StelLika V.O.F. een pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met StelLika V.O.F. door haar in de macht van Opdrachtgever worden/zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen Opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan StelLika V.O.F. verschuldigd mocht zijn.

15     Geheimhouding

15.1       Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de vertrouwelijkheid door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na beëindiging daarvan.

Informatie die aan StelLika V.O.F. is verstrekt door een kandidaat, wordt als vertrouwelijk behandeld. Rapportage aan derden, inbegrepen Opdrachtgever, geschiedt slechts na uitdrukkelijke toestemming van deelnemer.

15.2       De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrektis.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, StelLika V.O.F. gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en StelLika V.O.F. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is StelLika V.O.F. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

15.3       Uitzondering op de bovengenoemde geheimhoudingsplicht vormt de situatie waarin

StelLika V.O.F. meent te moeten overleggen met collega’s en/of samenwerkingspartners, dan wel consult nodig acht bij deskundigen die eveneens aan geheimhouding zijn gebonden. In dergelijke gevallen zal gebruiker de privacy van degene op wie het overleg of de consultatie betrekking heeft waarborgen en het materiaal anonimiseren.

15.4       Ontheffing van de geheimhoudingsplicht is binnen de begeleiding en coaching mogelijk indien het niet opheffen van de geheimhoudingsplicht leidt tot inbreuk op de integriteit van StelLika V.O.F., Opdrachtgever of anderen. En zonder opheffing van de geheimhoudingsplicht het betreffende probleem onoplosbaar lijkt.

Als StelLika V.O.F. het voornemen heeft om tot opheffen van de geheimhoudingsplicht over te gaan zal zij ter toetsing een collega uit samenwerkingsverband consulteren. StelLika V.O.F. stelt Opdrachtgever daarvan op de hoogte. Indien StelLika V.O.F. na de genoemde consultatie besluit tot opheffing van de geheimhouding zal zij, alvorens daartoe over te gaan, de Opdrachtgever informeren.

15.5       Partijen zijn bij beëindiging van een opdracht ertoe gehouden alle uit hoofde van die opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken, databasebestanden en bedrijfsmiddelen, onverwijld te retourneren aan de oorspronkelijke eigenaar.

16     Eindverantwoordelijkheid in samenwerkingsverbanden 

16.1       In samenwerkingsverbanden en/of bij opdrachten waarbij StelLika kandidaten levert en een ander (Opdrachtgever, dan wel een door de Opdrachtgever ingeschakelde derde rechtspersoon) kandidaten plaats, is de Opdrachtgever eindverantwoordelijke. Dit betekent dat wanneer StelLika V.O.F. aansprakelijk wordt gesteld of door StelLika V.O.F. een boete wordt ontvangen op grond van een wet- en regelgeving rondom het uitzenden dan wel bemiddelen van personeel, is de aansprakelijkheid en zijn de kosten van de boete volledig voor rekening van Opdrachtgever (inclusief eventuele gevolgschade voor StelLika V.O.F.).

Ten aanzien van het door StelLika V.O.F. ingezette kandidaten geldt dat de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor nakoming van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van veiligheid en arbeidsomstandigheden, voor zover de werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever (of diens klant) plaatsvinden.

16.2       StelLika V.O.F. heeft een inspanningsverplichting. Dit betekent dat alle verantwoordelijkheid voor gezonde en veilige werkomgeving van de kandidaat bij de Opdrachtgever ligt. De Opdrachtgever draagt zorg voor een contract conform de geldende CAO in relatie tot de functie. De Opdrachtgever neemt de verantwoordelijkheid voor de werknemersverzekeringen. StelLika V.O.F. kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

17     Aansprakelijkheid en vrijwaring

17.1       Indien de uitvoering van een opdracht door StelLika V.O.F. leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de StelLika V.O.F. in dat geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. De inhoud en omvang van deze verzekering voldoet aan de eisen van beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor V.O.F.. Op verzoek wordt een kopie van de beroepsaansprakelijkheidspolis toegezonden.

Als om welke reden ook geen uitkering op grind van voornoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.2       Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

17.2.1      De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van StelLika V.O.F. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan StelLika V.O.F. toegerekend kunnen worden;

17.3       StelLika V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Indien voor het uitvoeren van de opdracht derden ingeschakeld worden, is StelLika V.O.F. niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Opdrachtgever vrijwaart StelLika V.O.F. van aanspraken van derden met betrekking tot opdracht, uit welke hoofde dan ook.

17.4       De aansprakelijkheid van StelLika V.O.F. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever StelLika V.O.F. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en StelLika V.O.F. ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat StelLika V.O.F. in staat is adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij StelLika V.O.F. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen StelLika V.O.F. vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

17.5       Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan StelLika V.O.F. zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

18     Geschillen

18.1       Op alle geschillen die voortvloeien uit de tussen StelLika V.O.F. en Opdrachtgever(s) gesloten overeenkomsten en de daarbij behorende onderhavige algemene voorwaarden, of die daarop geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands Recht van toepassing. Ze worden beslecht door een ter zake bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 19     Wijziging, uitleg en vindplaats van de algemene voorwaarden

19.1       Deze algemene voorwaarden zijn opvraagbaar bij StelLika V.O.F. te Eindhoven.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

19.2       Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.